وحیدقدیری

09122397424 ,
امروز : 1398/01/07 /

وحیدقدیری


نمایندگی انحصاری چرخهای سرکیسه دوز نیولانگ ژاپن و میلیون اسپشیال تایوان و تولیدکننده نخ سرکیسه دوزی بانام نخ ریستابان در ایران


سرکیسه دوز و گونی دوز و سر دوز کیسه
نخ سرکیسه دوزی ریستاب اسیا
جالکو تولیدکننده نخ سرکیسه دوزی درجه 1
نمایندگی انحصاری چرخهای سرکیسه دوزی نیولانگ ژاپن
تعمیر و سرویس چرخهای سرکیسه دوزی و کیسه دوزی
جالکو تولیدکننده نخ سرکیسه دوزی درجه 1

مطالب من